Anne Margrethe Kyhns anmodning om at sidde i uskiftet bo efter Jochums død:

Rønne Byfoged, Skifte i Rønne den 2. maj 1834 – side 244 B

 1. Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade, Konge til Danmark, de Venders og
 2. Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Ditmarsken, Launborg og Ol-
 3. denborg, gjøre vitterligt, at Vi efter Anne Margrethe Jochum Kyngs Ef-
 4. terkommerske af vor Kjøbstad Rønne paa vort Land Bornholm hendes her-
 5. om allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Sagjoring, allernaadigst
 6. have tinglyst og tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at hun efter
 7. hendes nu afdøde mand Jochum Kjøng maa foruden retten meddele for-
 8. siegling, registrering og vurdering efter loven medfattede sammenavle-
 9. de umyndige børn i uskiftet boe blive hensiddende, forlanger hun i van-
 10. lig stand forbliver, saafremt den mindreårige søn med kurator, naar,
 11. han kommer tilstæde dertil giver samtygge. Og om hun imidlertid
 12. skulle blive til sindre at skifte og dele, maa hun med samfrænder slutte
 13. en Skifteforretning om den anførte hendes søn efter hendes mand
 14. børnenes fader kan tilkomme saaledes som hun med dem til børnenes
 15. gavn bedst kunne fremme, foruden rettens meddele overværelse eller viden
 16. registrering og vurdering efter loven; Dog have bemeldte samfrænder
 17. at skrivtligt Dokument skriver at forfatte som billigt kan være og da i
 18. fremtiden naar børnene kommer i myndig Stand, magte at kunne for-
 19. svare. Og måtte vi herfor allernaadigst have befalet skee, som dette
 20. skifte i saa maade forette, at da i alle maader holde sig loven og Anordnin-
 21. gerne, samt i Særdeleshed Forordningerne af 23. aug.1793 og 28. aug.1816 aller-
 22. underdanisk eftersættelig, hvilket og skal skee af den øvrighed og rettens betjent,
 23. som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte, forsaavidt det
 24. dem angaaer i samvittighed dog intet derfor skal afgaae. Forbydende
 25. dette og anføre imod det, som forskaant staaer, Kender at gjøre. - Giort
 26. i Vor Kongl. Residentestad Kjøbenhavn, d. 2. Mai 1834.     

                 Under Vort Kongelige Seigl.

Efter Hans Kongl. Majstæts  allernaadigste befaling (L.S.)

Ørsted,    Larsen,   Lange,    Hansen,    Bentzen,    Jacobsen

Bevilling at sidde i uskiftet Boe og i sin tid at skifte med
Samfrænder, for Anne Margrethe Jochum Kjøngs Enke af Rønne

Aldeles gratis.    Rønne