Jeg har i dokumentet erstattet personbetegnelsen Komp med den afhørtes forbogstaver.


Sorø By og Birk - Fogedprotokol - Side 246-247                                         Stamtavle - Nielsen

     Aar 1887 den 10. Oktober blev Sorø Kjøbstads Fogedret sat og                                    side 246 A
holdt paa Raadstuen i Sorø og administreret i den ordinerede Fogeds Forfald af 
Fm Poulsen i Overværelse af Vidnerne Ahlefeldt og Schjærff.

                                            hvor da

                      blev foretaget den befalede Forretning til Oplysning om
                     Arrestanten Niels Nielsens Dødsmaade.

     Fogeden bemærkede, at Husmand Niels Nielsen af Bransmark,
der for tiden hensad som Arrestant i det herværende Arresthus i Celle
No. 4, Dags Morgen var funden hængende i sin Celle i Kjæden til Vin-
duets Trækrude.

     I Forbindelse med Distriktslægen synede Fogeden Liget.
Det fandtes liggende i den nævnte Celle kun iført Undertøj.
Liget afklædtes og med den derpaa foretagne Undersøgelse viste der
sig rundt om Halsen en tydelig Hængningsfure og paa forsiden af
Halsen opad indtil Øret ligeledes en kjendelig Fure; begge Fu-
rer svarede til Kjæden i Vinduets Trækrude. I øvrigt var der
ikke paa Legemet Tegn paa Vold eller ydre Læsion.

                      Derefter fremstod:

      1. Arrestforvarer Westergaard (AW) som i Henhold til sin
Tjenested forklarer som følger. Husmand Niels Nielsen
af Bransmark blev paa Grund af Mishandling af hans Hu-
stru anholdt den 5. Oc: og indbragt til det herværende Ar-
resthus, hvor han strax indsattes i Cellen No 4, hvor
han forblev hensiddende. AW talte sidst med Arre-
stanten igaar Aftes og da bad han om at faa lidt
Skraatobak, hvortil AW svarede at han (AW) skulde spørge                                               side 246 B
Borgmesteren derom næste dag; i øvrigt talte Arre-
stanten ikke videre ved denne Lejlighed. I morges
Kl; er 6½, da AW´s Pige var i færd med at give Mad
til Arrestanterne kom hun løbende til AW og for-
talte at Arrestanten N. Nielsen havde hængt sig. AW
der befandt sig i Raadstuegangen løb strax ned i Arrest-
huset med en kniv for at skjære ham ned; men da
AW saa at han hængte i jernkjæden til Trækruden kun-
de han Intet udrette med kniven og heller ikke alene
faa ham ned. AW tilkaldte arrestanten i Celle No. 3
og ved hans Hjælp lykkedes det at faa Afdøde ned. Han
havde som anført hængt sig i jernkjæden til Vinduets
Trækrude, hvilken har en længde af en 1½ Alen og er fast-
gjort med begge Ender til Trækruden; den ene Ende til
Rudens Underkant og den anden til Rudens Overkant.
Denne kjæde havde han viklet to gange om Halsen, og
derved forklares, at der dels er en Hævningsfure lige rundt
om Halsen desuden derpaa begge sider af Halsen løber skraat
opad og taber sig ved Ørene. For at kunne faa Kjæden
saaledes viklet to gange om Halsen havde Afdøde, der
var meget høj, taget Madrassen af Køjen og rul-
let den sammen som en Pølse, hvorpaa han havde bun-
det sin Trøje omkring den af Madrassen lavede Pølse og
af Armene slaaet en knude for at holde Madrassen sam-
men, medens han maa have staaet op på den og muligen
tillige (paa) den lille Madras til Hovedgjærdet i køjen, hvil-
ke Gjenstand henlaa ved hans Fødder, der ikke naaed Gulvet
i Cellen. I Halsen havde han stoppet en ¾ Alen af
sin Sele; men hvad dette skulde gjøre gavn for, ved
AW ikke, muligen har han frygtet for at komme til at skri-                                                 side 247 A
ge, naar han kom til at hænge og derved henlede Opmærksom-
heden paa sig. Saasnart han var taget ned blev Distriktslæ-
gen tilkaldt, og han kom ogsaa øjeblikkelig tilstede; men der
var ikke Noget at gjøre for at bringe Livet tilbage.

     AW kjendte godt Afdøde, der var en del forknyt og
ikke talte ret meget; men AW bemærkede ellers ikke Noget
Usædvanligt paa ham. Han var ikke forfalden, men
havde nok til sine Tider taget sig en Snaps; han er efter AW’s
Arrestprotokol 57 Aar gl.
                                                                                        F.V.A.

     2. Arrestanten Peer Svensson, (APS) der paa Anledning forkla-
rer, at han i Nat Kl. 2 – Raadstueuret havde slaaet – hør-
t et Smæk med Trækruden i Cellen N: 4 (for han sad i Cellen N: 3) og han tænkte sig
at den der siddende Arrestant havde været oppe for at lukke
Ruden, saa han tog ikke Noget Hensyn hertil, da han
ellers Intet hørte hele Natten. Om morgenen kl. ca. 7
kom imidlertid Arrestforvareren og lukker op for APS og
fortalte ham at N. Nielsen havde hængt sig og APS
var nu Arrestforvareren behjælpelig med at tage Afdøde ned.
Om Maaden hvorpaa han hængte forklarer sig (?) AW (1) over-
ensstemmede med Arrestforvareren.
                                                                                        F.V.A.

     3. Arrestforvarerens Pige Marie Andersen (PMA) som paa
Anledning forklarer at hun sidst saa Afdøde (i levende live) i gaar Morges
da hun bragte ham Mad; hun var ikke i Arresthuset
med Mad hverken Søndag Middag eller Aften. Om morgenen
talte PMA ikke med ham, og hun har i det hele taget slet
ikke talt med ham, siden han har siddet her som Arre-
stant. I morges kl. 6½ a 7 lukker PMA Lem-
men i Celledøren til N: 4 op for at give Afdøde Mad                                                                  side 247 B
og hun saa ham da hænge ved Vinduet med Ansigtet
hen mod Døren. PMA tilkaldte øjeblikkelig Ar-
restforvareren, der var tilstede på gangen og han gik straks
ned i Cellen; men hvad der derefter passerede ved PMA
ikke.
                                                                                        F.V.A.
Forhøret afsluttet. Retten hævet.

S P Poulsen                                                Vidner: Ahlefeldt.  Schjærf


udsnit af side 246 A