1704-1756 Søren Hansen Kyhn, Fenrik, Adjudant 
født på Chr. Ø,  begravet i Rønne 9.6.- 52 år

    Trolovet den 3. aug. og gift den 14.9.1727 på Chr. Ø, med: 

    1698/99-1765 Ellen Pedersdatter Ilsberg, begravet i Rønne 30. jan. - 66 år

                De fik 7 (han +1 uægte) børn på Christiansø:

1728-1807 Hans Peder Kiön, døbt den 5.9.
1730-1754 Jacob Erenst Kiön, døbt 16.4., død på rejse til Trankebar den 20.10.1754 - 24 år
1730-???? Hans,
døbt den 15.11. Sørens uægte søn med Kirsten Esbersdatter, tjenestepige hos forvalter Jagenreuter
1732-1732 Casper Henrik Kiön, døbt 27.1., begravet 28.3 - 7 uger
1733-1781 Casper Henrik Kiön, døbt 26.07
1735-1744 Martha Sophie Kiön, døbt 2.7, død 1.03 - 8 år
1737-1744 Joachim Ernst Kiön, døbt 20.10, død 1.03 - 6 år
1740-1??? Hans Heinrich Kiön, født den 14.8


Krigsretsprotokollerne 1714-1744

Retten på Christiansø var en Krigsret og her gjaldt ikke den almindelige straffelov, men de militære (berygtede) krigsartikler. Dommene blev afsagt af Fæstningens officerer og befalingsmænd. Søren Hansen Kiøn optræder 10 gange i protokollerne, som den ene af de to dømmende sergenter fra 2. sep.1727 til aug.1734. I en af dommene ved en disciplinær forseelse, bliver en soldat dømt til: "At løbe 8 gange spidsrod gennem 300 mand". På dette tidspunkt er der nu kun ca. 100 soldater på øen, men man får en blodig ryg når de 100 mand hver har en hasselkæp til at slå med 8 gange, det bliver 800 slag! Det var deserteringslysten der gjorde, at denne straf blev opretholdt lige indtil 1836.


Skifteprotokol Rønne Byfoged - side 102-3

Anno 1756 dend 4. Juni indfant sig kongl. Maj st. Bÿefoget i Rønne Lorens Asmus Selmer og den Constituerede skriver Henning Bohn som ved den havde 2d af Byens sædvanlige vuderingsmænd neml. Svend Michelsen og Ole Colberg ved afganger fendrik Søren Hansen Kyn Pentionist lejehuus her i Rønne for at registrere og vurdere hvad formue den H: mand hafde etter ladt sig som vurderdlig skifte kand komme hans efterladte enke frue Ellen Ilsberg, og deres ved ægteskab til sammen aulede og i bye værende 4 sønner nafen Hans Peter Kiön gl. 32 aar den anden søn ved nafen Jacob Erenst Kiÿn gl. 30 aar, den 3d søn ved nafen Casper Hendrick Kiÿn gl. 25 aar den 4d søn ved nafen Hans Hendrik Kÿn gl. 16 aar som til deling i sin tiid hvem da blev registreret og vurderet som følger:

I stuen for fandtes                                                         Rd.                mark             skilling

1 stue Rønne Højur med grøn maalet hues sat for             12                                                             
1                    speil                                                                                1                    8                    
1                    lidet runt malet højbord                                                    3                                          
1                    fire kantet bord med v og dug                     1                                                               
2d                  tabeleter                                                                           1                    8                    
3d                  felt stoele                                                    1                    2                                          
1                    gl. taberet                                                                                              5                    

1 udtræken himmelsæng med 3 m. grøn matris sparlagen om og kappe dertil med der udi liggende fornvelj sænge klæder og lagen 1 liden gulf kiste jernbuden laas fast hvilken forskrevne seng med klæder og lagen samt for skrevne gulf kiste paastoed enken efter landets ProFEin at nyde sig fri uden registering og vurdering hvilkt skifteretten tillod naar Boets formue hvad svare detes gield og besvoring 

1                    røe klædres klædning kiolvest og
                      bogser med gule klore knapering for           5                                          
1                    par røde klædes bogser                                                   2                    
1                    par gl. røde dito                                                                                    8
1                    gl. røe vest uden emmer                                                   2                    
1                    røe og grønne stribet brøstdug                                          2                    
1                    gl. rød sertut klædes kiol                            1                                         
1                    grøn Cohsning                                            1                    1                    
1                    gl. hat med gul galun om                             1                    2                    
1                    messing kaarde med sølvgreb
                      og Poetojsc (Pallask?)                                1                    2                    
1                    røe raikoliør af klæde                                 1                    2                    
1                    par støfler                                                                        3                    
5                    hørgarns skiorter ad stk 1 Rd. er                5                                          
2d                  hørgarns pudes voor                                                        9                    
1                    gl. dreils haand kledde                                                                           12
2                    blaaegarns dito                                                                                      12
7                    dreils serveter                                             1                    3                    
4/4                 smou blaargarns lagen af                             3                                          
3d                  smaae hampe blaargarns lagen                    1                    1                    
1                    gl. Piske parøk                                                                                      4

I kiøkenet:                                                                     Rd.                mark             skilling

1                    liden koeber the kiande                                                    3                   
1                    Jern grÿd                                                                         3                    
1                    Rund tind trefod                                                               2                    
1                    Trekantet dito                                                                 1                    
1                    pandejern                                                                                              12
1                    jerntang sadt for                                                                                     12
2d                  kaake knive sat for                                                                                8
1                    ild puster                                                                                                12
1                    gryer ??de med laag                                                         1                    
1                    store fur bøtte med laag                                                    1                    4
2d                  mindre dito af ?? S er                                                       1                    8
1                    stor fyr spand med 1 jern buud og grye                            1                    8
1                    fÿrespand                                                                                               6
1                    hugebret                                                                                                8
1                    jern brad spand                                                                1                    
1                    gl. mesting fÿr brike                                                          1                    
1                    liden für  bøtte                                                                  1                    
1                    røste ballie                                                                       1                    4
1                    lidet fÿre madskab                                      1                                         
1                    fierkantet stenflise                                                                                  8
1                    liden eske med lit uermager verktøj udi                             2                    
1                    fin natpotte                                                                       2                    
2d                  vand saam begge                                                             1                                          
1                    mindre dito                                                                                            8                    
1                    bærekande                                                                                            4                    
1                    fyre kand saae                                                                                       8                    
1                    salter half tønde                                                                1                                          
1                    gl. fyre bøtte                                                                                          4                    
1                    ege salter half tønde                                                         1                    4                    
1                    øle half anker                                                                   8                    
1                    løv saug                                                                           1                    8                    
1                    silde øtting                                                                                             4                    
4                    korte fyre bræder                                                             1                    8                    
1                    senge side                                                                                              6                    
1                    kiober dørslag                                              1                                                                               

Efter til spørse af Hr Byrfogden rigtery for næfete enke frur vider at anmelde til Registering dette boe til op komst sig vor saa denne forretning for denne sinde blev sluttet atum Rønne ut Supra

L A Selmer, Henning Bohn som overværende A.G: Bartholomæs; som vurderingsmænd - Mickslen, Oluf Colberg.                                       

Anno 1757 dend 4d Juni indfant sig kongl. Maÿ tts. Byrfoget i Rønne Lorens Asmus Selmer og den Constituerede skriver Hening Bohn saa og 2d Vurderingsmænd nafen Svend Meikfe og Ole Andersen Colberg efter gjorde tillysning ud i afgangne H: Fendrik Søren Kÿns lejehuus her i Rønne for at afgiøre et endeligt skifte og deling, imellem den H: mands efterladte enkefrue Ellen Ilsberg og deres udi ægteskab tilsammen aulede børn som endnu ere i live, saa som den ene søn længe før faderens død nafen Jacob Erenst Kyn er død på Rejsen til Tranquebar d. 20. October 1754, og efterladt sig til sine arvinger i alt naar hans giæld er fra draget 50 Rd 4m. 13s. for d. 2d for and nafen givne og myndige Sønner nafen den ældste søn med nafen Hans Peter Kyn, for ham og hans broder Casper Hendrik paatog sig sver formynderen Si. Hans Jensen Bohn at som Curator for, for den yngste søn nafen Hans Henrik Kÿn, paatog sig Borger manden saa Morten Borg her i Rønne at værge forre hvor saa enken blev tilspurt om hun vidste Vidre at anmelde dette boe til opkomst hvortil fornæfnte enke saae vel som hendes tagne lauverge H: Capitain Jørgen Stender i Rønne begge svarede neej, derpaa blev anført slutte boes endeligt som følger

først det som enken selv beholte efter vurderingen som er                      24                  1                    4
det som boet med auition den 7d Septbe 1756
beløber sig til den summa                                                                       49                                     11
Enke fruen haver selv annammet paa Christiansøe af alm.
H: mands Pention til hans dødsdag 55 Rd. Er i alt                                   82                  2                    
Endnu som forher er anført af den H: søn Jacob Erenst Kÿns
haver indkomst udi dette sterfboe af hans efterladte midler
50 Rd. 4 m.13 s. giøre                                                                         76                                       13
endnu er sogne deignen i Nyelarsker sogn
mons: Skade skyldig til dette sterfboe                                                     4                                          
saa Barns indtægt beløber sig i alt  til                                           236 Rd.                          12 skil

derimod blev Barns boet skyldig giæld anført som følger. Enken forviiste beviis og qviteringer for de annammed 82 Rd. 2 s. at hun samme haver forbrugt, deels dens sal: mands giæld som var fortæret forud fordi de saalenge udeblev, deels lidt heraf til sig, og børnenes underholdning, altsaa bliver Boet til udgift ført disse penge                                                                                                                                                                  82                       2                    
  2 auitions bekostning for ovennmte 49Rd. 11s. udføres og
    sterfboet til udgift                                                                             4                       12                  
  3 H: Capitain Jørgen Stender fordrede efter regning                          41                       15                  
  4 Nok fordrede H: Capitain Stender for omkosteringer for at bringe
     50 RD. 4 m. 13 s. i rigtighed og herhid medbringes vidne og videre 
     bekostninger                                                                                     7                                         2
  5 Sønnen Casper Hendrik Kÿn haver annammet i Kiøbenhafe
     de hvervingspenge hand hafed faaed og laant sin sal:Fader neml.      21                     1
  6 endnu haver ovenmd søn til gode udi stervboet                                  1                                          
  7 H: Capitain C Thiesen for huusleje                                                     4                                          
  8 Lars Espersen i Vesterm. sogn fordrede for støvle og skoe                4                                          
  9 Niels drejel haver for bulbeerløn                                                                              3                    
10 Morten Borg i Rønne fordrede efter ??oet for sønnen
     Hans Hendrik Kyns lære at være skræder                                         10                                        
11 enken for sin H: mands begravelsesbekostning                                   28                                        
12 Enken ?ogien fordrede vederlag imod
     hendes H: mands begravelses bekostning                                           28                                        
a dette skiftes Bekostning Til det Kongl. Stemplet papier til dette                                                       
skifte brev 3 omk ad arket                                                                     1                                         8
skifte forvaltren for haste umage med dette                                             
skiftes behandling samt til lysningen                                                         3                    1                    
for sin Tjenere                                                                                       1                    
skifte skriveren for sit umage med dette sterfboe med registerig
og Vurdering samt dette skifte brev at rene skrive og protoc.                  5                    1                    
Begge vurdering mændene for haften møje ved dette skifte at have         2                                          
overformynder Hans Jensen Bohn for sin møje og
opvartning ved dette skifte                                                                                           3
Beløber sig da dette boes
bort skyldige giæld og besværing sig til alnd  ?-                         245 Rd.         1 mark       5 skill.

lignet og lagt bliver da dette sterfboes giæld og Bgs. højere end dets indtægt og alt bliver intet at arve, og enken kommer til at faltens udi sit væderlag til Begravelsen disse g. og  Bgs. og udlæg sk-de af ovennævnte Penge som H: Capitain Stender haver modtaget, undtaget for godset som enken beholder i begravelsens bekostninger og de 82 rd. 2 m. som enken allerede haver udgivet til sin sal: mands giæld betaling enken foreviste qviteringer for 82 rd. 2.m. som hun haver betalt sin H: mands giæld for hvorfor hvortil det som allerede er betalt skeer ingen udlæg

2 auitions bekostning for det solte mod auition for dertil boet til indtægt anført 49 Rd. 11 s. auitions Sulc. 4 Rd. 12s. dertil udlagt at have af ovenmd 49 Rd. 11s. som H: Capitain Stender indcasherer at have disse 4Rd. 12s. Clare

3 H: Capitain Stender fordrede efter regning 41 Rd.15s. Endnu 7 Rd.2s. dertil indtægt udi de af hans ind Caserede auitionspenge 44Rd. 3m. 15s.hos Degnen mons: Schods i Nyelarsker sogn som hand er skyldig til boet at have Clor 3Rd. 1m. 2s.

4 Sønnen Casper Hendrik Kyhn fordred laante penge til sin H: Fader af sine hverve penge 21 Rd.1m. dertil udlagt af de penge som H: Capitain Stender haver faaet i Kiøbenhafe af Jacob Ernst Kÿns midler 76Rd.13s. At have disse - Clar 21Rd. 1m. som er ham imod qvitering i Keobenhafen betalt

5 endnu tilgode 1Rd. som er ovennævnte penge bet.

6 H: Capitain Thieesen fordrede 4 Rd. udlagt at have af ofennævnte 76Rd. 13s. disse 4Rd. C

7 Lars Espersen i Vesterm. sogn fordrede 4Rd. udlagt af ovennævnte 76Rd.13s. disse 4Rd. Clor

8 Niels Drejel væver fordrede 3 m. udlagt udi de 76Rd. 13s. at have 3 m. Clor

9 Morten Borg fordrede efter a?loet for sønnen Hans Henrik Kyns lære10 Rd. udlagt af de penge som H: Capit. Stender haver annammet i Kiobenhafen 76 Rd.13s.
at have disse Clar                                                                                  10                  
skifte bekostninger med det Kong: Stempel papir beløber sig til              13                  1                   8
hos Degnen Mons Skade                                                                                            2                  14
ud af de penge 76Rd.13s. de af at have                                                  12                  2                 10
enken fordrede for sin H: mands                                                                                  
begravelses bekostning 28Rd. og til vederlag til sin begravelse lige
der imod 28Rd. er tilsammen 56Rd. der fra afgaar som boet
og kand til rek bliver                                                                              9                                         9
igen som hun kand tilkomme 46Rd.3m.7s. alen til audlagt at
have løsøre godset som enken selv beholt                                              24                  1                    4

og af de 76Rd.13s. At have                    Clare                                  22                  2                    3

hvilket alt vi med vores hænders underskrift og hos trygte signet bekræfter datum skifte stædet ut Supra L:A:Selmer, Henning Bohn, Ellen H: Kÿn som enkens lauverge J Stender som over formynder og Børnes Curator, Hans Jensen Bohn, som verge M. Borg, som vurderingsmænd Mickelsen, Oluf Colberg