1778-1834 Jochum Christian Ernest  Kyhn, Fisker
døbt den 26. dec., trolovet den 9. oktober, gift den 29. okt.1808, død den 8. april - 56 år

1782-1863 Ane Margrethe Jørgensdatter Rag f. 20.10. i Rønne, død 13. dec. - 81år

1809-1871 Elsebeth Kirstine Kyhn dåb 23.4, gift Samsing, død 7.12 - 62 år
1811-1821 Jørgen Christian Kyhn, dåb 24.11, død 13. feb. - 10 år
1815-1881 Hendrik Christian Kyhn stamfar
1817-1887 Karen Margrethe Kyhn f. 12.9, gift Hoffgaard, død 8.jan. 69 år
1823-1824 Jørgen Jensen Kyhn, død 12.okt. - 1½ år

Den førstefødte af 2 sønner af Casper, 47 år og Elisabeth 33 år, Jochum bliver faderløs som knap 3-årig og bor i Skarpegade nr. 14 med sin mor og lillebror. Han findes ikke i folketællingen 1801, hvor han er 23 år, måske er han til søs, men han bliver gift den 25. nov.1808 som 30-årig med Ane Margrete Jørgensdatter født i 1782 og 26 år ved brylluppet.


Jochum Kyhns hus i Søndergade nr. 23, Rønne                                   foto: Lissa Kyhn juli 2004

Rønne Byfoged: Skøde og panteprotokol: side 207:    Udsnit af skødeprotokol udsnit, klik for at se det stort.

Jeg underskrevne Jørgen Nicolai Holm, Borger i Rönne, tilstaar herved at have solgt, ligesom jeg herved sælger, skiøder og ejendommelig afhænder til Borger sammesteds Søefarende Jochum Christian Kÿnd  mit ejende og iboende Hus af 6 Fag, med en paa østre Side tilbygget Hodde eller Halv-Huus, med hvad ivæhrene Muur og Nagelfast findes, som Kiøberen er udviist med Brand Redskab samt den til Huuset tilhørende Haugeplads og Frieheden, der er grændsende for Østen til min forhen tilhørende Hauge med en hertil Stedet hørende Steengiærde og med mig fælles Brønd og for Sønden med et derværende Giænge, og for Nord fælles Giænge med Kiøbmand Jens Hansen Rønne, alt beliggende i Rønne Byes Søndre Qvarteer i Søndre Gade under Matr. Nr. 60, den bortsælges paa følgende Vilkaar:

 1. Kiøbesummen 270 Rdlr., skriver To Hundrede og Halvfierdsindstyve Rigsdaler- her er mig straks betalt 70 Rdlr., for hvilke Halvfierdsindstyve Rigsdaler jeg herved qvitterer, de øvrige 2oo Rdlr. betaler Kiøberen mig ved Huus og Pladses Fratrædelse førstkommende Michelsdag mod Qvittering her paa Skiødet.

 2. Skatterne betaler jeg til førstkommende Michelsdag, men fra den Tid tilsvares samme af Kiøberen

 3. Den til Stedet hørende Brand Redskab følger samme i brugbar Stand.

 4. Huus og Plads sælges saaledes, som jeg det kiøbt haver efter Skiødebrev af 5. og tinglyst 27. November 1804.

 5. I den Tid, at jeg beboer Huuset, paaser jeg, at samme ingen Skade tilføyes fra min eller Husfælles Side, men i Henseende til Reparation og hvad Skade som udenfor Huuset maatte samme tilføyes, da staaer samme for Kiøberens Regning og Risiko fra Dato.

Paa anførte Conditioner er det herved, at ieg haver bortsolgt bemeldte Huus, der skal tilhøre velbemeldte Kiøber Jochum Christian Kynd og Arvinger, hvorfor jeg bliver Kiøberens Hjemmel, og kan dette Skiødebrev  inden Retten  læses og protocolleres uden min Nærværelse.

Det med underskrevet bekræftes. Rønne d. 3 Juli 1809. Jørgen Nicolai Holm

Til Vitterlighed underskriver: Holger Pedersen, Lars Nicolaj Holm. Under Eeds Tilbud attesteres at ingen skrivtlig Contrakt eller Conditioner om dette Kiøb er foregaaet.

Jørgen Nicolaj Holm               Jöchum Christian Kÿnd

Huset havde Straatag, klinede Vægge og Fyrrebindingsværk; det bestod foruden Beboelse af en Smedje. Det var brandforsikret for 60 Rigsdaler Curant. I 1817 omtakseret til 120 Rigsbankdaler Sedler eller 50 Rigsbankdaler Sølv. I 1827 190 Rdlr. Sølvværdi.  

Efter Jochum Chr. Kyhns død den 8. april 1834 ejedes Ejendommen af hans enke indtil 1841, da hun solgte den med en  kontrakt på underhold, (aftægt) til sin datter: Elisabeth Kirstine Kyhn og svigersøn: Hans Nielsen Samsing.

jochumsmatr.jpg (127390 byte)
 

Folketælling 18. feb. 1834: Søndregade matr. No.60 
Jochum Kyhn, 55 år, gift, Fisker 
Anne Margrethe, 52 år, gift, hans kone
Stine, 25 år, ugift, deres datter, broderer 
Hendrich Christian Kyhn, 20 år, ugift, deres søn, sømand
Karen, 17 år, ugift deres datter 

Folketælling 2. feb. 1840 matr. No.60,
Ane Margrete Kyhn, 58 år, enke, lever af at væve
Hans Nielsen Samsing, 36 år, gift, hendes svigersøn, Skibstømmermand 
Elisebeth Kirstine Kyhn, 32år, gift, hendes datter
Christian Kyhn, 26 år, ugift, hendes søn, Sømand, fortiden til søs


Anne Margrethe Kyhns anmodning om at sidde i uskiftet bo efter Jochums død:

Rønne Byfoged, Skifte i Rønne den 2. maj 1834 – side 244 B

 1. Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade, Konge til Danmark, de Venders og
 2. Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten Stormarn, Ditmarsken, Launborg og Ol-
 3. denborg, gjøre vitterligt, at Vi efter Anne Margrethe Jochum Kyngs Ef-
 4. terkommerske af vor Kjøbstad Rønne paa vort Land Bornholm hendes her-
 5. om allerunderdanigst gjorte Ansøgning og Sagjoring, allernaadigst
 6. have tinglyst og tilladt saa og hermed bevilge og tillade, at hun efter
 7. hendes nu afdøde mand Jochum Kjøng maa foruden retten meddele for-
 8. siegling, registrering og vurdering efter loven medfattede sammenavle-
 9. de umyndige børn i uskiftet boe blive hensiddende, forlanger hun i van-
 10. lig stand forbliver, saafremt den mindreårige søn med kurator, naar,
 11. han kommer tilstæde dertil giver samtygge. Og om hun imidlertid
 12. skulle blive til sindre at skifte og dele, maa hun med samfrænder slutte
 13. en Skifteforretning om den anførte hendes søn efter hendes mand
 14. børnenes fader kan tilkomme saaledes som hun med dem til børnenes
 15. gavn bedst kunne fremme, foruden rettens meddele overværelse eller viden
 16. registrering og vurdering efter loven; Dog have bemeldte samfrænder
 17. at skrivtligt Dokument skriver at forfatte som billigt kan være og da i
 18. fremtiden naar børnene kommer i myndig Stand, magte at kunne for-
 19. svare. Og måtte vi herfor allernaadigst have befalet skee, som dette
 20. skifte i saa maade forette, at da i alle maader holde sig loven og Anordnin-
 21. gerne, samt i Særdeleshed Forordningerne af 23. aug.1793 og 28. aug.1816 aller-
 22. underdanisk eftersættelig, hvilket og skal skee af den øvrighed og rettens betjent,
 23. som det ellers kunde tilkomme samme skifte at forvalte, forsaavidt det
 24. dem angaaer i samvittighed dog intet derfor skal afgaae. Forbydende
 25. dette og anføre imod det, som forskaant staaer, Kender at gjøre. - Giort
 26. i Vor Kongl. Residentestad Kjøbenhavn, d. 2. Mai 1834.     

                 Under Vort Kongelige Seigl.

Efter Hans Kongl. Majstæts  allernaadigste befaling (L.S.)

Ørsted,    Larsen,   Lange,    Hansen,    Bentzen,    Jacobsen

Bevilling at sidde i uskiftet Boe og i sin tid at skifte med
Samfrænder, for Anne Margrethe Jochum Kjøngs Enke af Rønne

Aldeles gratis.    Rønne