1815-1881 Hendrik Christian Kyhn,
Tømmermand, født den 30. jan., i Rønne, hjemmedøbt og fremvist i kirken den  4. marts, gift den 17. nov. 1843, død den 23. april. - 66år

    1818- 1875 Andrea Karoline Mortensdatter Thomsen, født 29.maj 1818 i Knudsker, død 18.maj 1875 i Rønne - 57 år

de fik 6 børn:

1845 Didrik Espersen Kyhn
1848 Christian Mortensen Kyhn
1851 Jochum Kyhn
1852 Elise Kirstine Kyhn
1856 Thomas Hermansen Kyhn
1859 Andreas Jensen Kyhn


Stålegade 5, Rønne - Huset er fra 1790                                                                      Foto: Juli 2004, Lissa Kyhn 

"Henrik Chr. Kyhn ejede og beboede Ejendommen paa nordsiden af Staalegade, nu (1945) Malermester Ipsens. Kyhn havde overtaget Huset efter Didrich Espersen" kilde: Thorsen

(I 1850 Gl. Matr. nr. 229b)

Folketælling 1870 - Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Østre Kvarter, Staalegade Matr. nr. 427

Hans Christian Kyhn 55 Gift Husfader Tømmermand Rønne Købstad - Bornholms Amt
Andrea Caroline Kyhn 51 Gift Husmoder - Knudsker Sogn - Bornholms Amt
Andreas Jensen Kyhn 10 Ugift søn - Rønne Købstad - Bornholms Amt
Dirik Espersen Kyhn 24 Ugift søn Sømand Rønne Købstad - Bornholms Amt
Christian Kyhn 21 Ugift søn Sømand Rønne Købstad - Bornholms Amt
Jockum Kyhn 18 Ugift søn Sømand Rønne Købstad - Bornholms Amt

Rønne Byfoged skifteprotokol side 57, No. 13

Testamente

Aar 1881 den 24. April anmelder Chr. M. Kyhn, at hans Fader Tømmermand Henrik Christian Kyhn igaar er afgaaet ved døden. Afdøde hensad i uskiftet Bo efter hans den 18. Mai 1875 afdøde Hustru Andrea Caroline Mortensen og Fællesboets Arvinger ere nu de Afdødes 4 Fællesbørn nemlig.

  1. Skibstømrer Didrik Espersen Kyhn i Kbhvn. fuldmyndig   

  2.  -----"-------- Christian Mortensen Kyhn i Rønne, ligl. (fuldmyndig) 

  3. Styrmand Jochum Kyhn, ibid (samme sted) ligl. (fuldmyndig) 

  4. Landmand Andreas Jensen Kyhn af Vestermarie, mindreaarig (under 25 år)

Arvingerne ville selv overtage Boet uden Skifterettens Mellemkomst og anmelderen afleverede til Skifteretten et af afdøde Henrik Christian Kyhn den 15. septbr. 1876 til fordel for den yngste af Børnene oprettet Testament.

Dette Testament er paalydende: Stempel 2 Kroner.

                                                                 Testamente.

Jeg underskrevne Tømmermand Henrich Christian Kyhn af Rønne, gjør herved vitterligt, at jeg, med Hensyn til hvorledes der efter min Død skal forholdes med mine Efterladenskaber, har besluttet og bestemt, ligesom jeg herved som min sidste Villie beslutter og bestemmer, at naar jeg ved Døden afgår, da skal min yngste Søn Andreas Jensen Kyhn af mine Efterladenskaber forlods arve og som sin fuldkomne uindskrænkede Eiendom beholde et Beløb af 1000 Kroner, skriver Et Tusinde Kroner, Hvilket Beløb ikke overstiger den Del af mit Bo, hvorover jeg, der har flere Livsarvinge, er berettiget til ved Testamente at disponere. Hvad jeg for øvrigt måtte efterlade mig bliver at dele mellem samtlige mine Arvinger, således at min nævnte Søn selfølgelig faar Del deri ligesom mine øvrige Børn.

Dette Testamente bekræftes med min Underskrift i Notari publici Overværelse.

                      Rönne den 15de Septbr. 1876.
                                                                                       Henrik Christian Kyhn

                                                                                                    M.p.P.

Tömmermand Henrik Christian Kyhn af Rønne, der er Notarius og Vidnerne personlig bekjendt, har i Dag paa sin Bopæl i Søndergade her i Byen i Overværelse af Notarius publicus konst. Fuldmægtig J. Olsen og nedentegnede Vidner underskrevet foranstaaende Testamente Med paaholdt Pen, efter at han ved fuld Sands og Samling havde ratihaberet Testamentets Indhold efter forudgaaet Oplæsning. Saaledes at være passeret bekræftes herved under Haand og Embedssegl.

Rønne den 15`Septbr. 1876.   I Notarius puplicus Forfald.

                                                                                                             J. Olsen. konst. Fm (L:S:)

Forevist ved Anmeldelsen af Henrik Christian Kyhns den 23de April 1881 indtrufne Dødsfald og indført i Skifteprotokollen Fol.57b                              H. Larsen Fm.

side 75 den 9. sept. 1881- Fremlagdes til skifteprotokollen en Arveanmeldelse fra de myndige arvinger -
En lovlig Arveopgørelse på kr. 3.030,00 - afgift kr. 33,33