Ostindien

1733-1781 Casper Henrik Kyhn

døbt 26.07 på Chr. Ø, trolovet den 22.12.1777 i Rønne, gift d. 25.2.1778, død den 26.9. oplyst ved skifte den 7.11 i Rønne - 48 år

    1743-1823 Elsebeth Margrethe Svendsdatter, død 14. nov., 80 år

 1. 1778-1834 Jochum Christian Ernest Caspersen Kyhn, døbt 26.dec.

 2. 1781-1827/34 Jacob Erenst Caspersen Kyhn, døbt den 12. april

  Skarpegade, Rønne
Del af Skarpegade nr. 12-10-6, Rønne                                                      foto: juli 2004 Lissa Kyhn

"Casper Henrik Kyhn, Rønne, boede paa Sydsiden af Skarpegade i en Ejendom, der i 1761 fik gamle Matr. Nr.14. I 1781 hed matriklen 14 a og 14 b svarende til Skarpegade nr. 6 og 10 - I 1857 blev 14a til 26 og 14b til 25 - I 1872 blev 26 til 264 og 25 til 265 - så det er altså Skarpegade nr. 6 og 10

Huset ejedes i 1781 og 1801 af hans Enke ": (Elisabeth Margrete Svendsdatter)

Rønne Byfoged 1778 - Skøde og Panteprotokol:

 1. No 1 - 1778 Cmus ¼ Rdr. Jeg Casper Henrich Kÿhn, Borger og Ind-
 2. vaaner i Rønne, findes og hermed vitterligt
 3. giør, ret vidende giæld skyldig at være til velagte Peder
 4. Hansen Rÿtter paa 2de vornede gaard i Øster Marie
 5. Sogn den summa 70 sldr. 2 m. 5 s., skriver halvfierde-
 6. sindstyve sletdaler toe mark 5 skilling, som en gang
 7. mÿndling Giertrud Ips Daatter tilhørende, hvilke hun
 8. mig paa begiering Laant og forstrakt haver, thi lo-
 9. ver og forpligter jeg mig og arvinger, eÿ allene
 10. at betale beviste capital til Peder Hansen Rÿtter
 11. eller hands mÿndling eller Deres arvinger,
 12. efter ¼ Aars lovlig opsigelse fra entee af siderne
 13. men endog, saalænge samme hos mig er bestaa-
 14. ene svare jeg deraf aarlig udi Renter 4re procen-
 15. to, som aarligt tillægges. Og paa det fornævnte Peder
 16. Hansen Rÿtter med som mÿndling Giertrud Ips Daatter
 17. som desto trygere hos mig og arvinger for er-
 18. meldte Capital saa giver jeg derfor til god og fuld-
 19. kommen sikkerhed første pantet og faste Rettighed, udi
 20. det mig her i staden tilhørende huus beliggende udi
 21. Sønder Qvarter, og er bestaaende af fem stolperum
 22. mod have plads grændsende imod Østen til Augustinus
 23. Hansen, mod vest til Ole Anckers huus, mod norden
 24. til gaden, og mod sønder til Hr Valløes birke. Endelig
 25. forbinder jeg mig og mine arvinger til at holde for-
 26. benævnte Peder Hansen Rÿtter imed ovenmeldte
 27. sin mÿndling og Dennes arvinger skadesløs for er-
 28. meldte Capital og Rente mod i mangel af promp-
 29. te betaling til sin Tiid foraarsagede omkostnin-
 30. ger i alle maader. Til bekræftelse haver jeg mig ville-
 31. ne underskrevene denne min udgivene pante
 32. forskrivning, men med og formaaet 2de mænd sam-
 33. men med mig til vitterlighed at underskrive. Da-
 34. tum Rønne den 20de Januarÿ 1778

Chasper Henrich Kiön

Ole Andersen Smed                                                         Morten Larsen

Lydelig læst og tinglyst inden Rønne Bÿeting Tirsda-
gen den 28de April 1778, som tingbogen for 1749 ud-
viser, Testerer Rettens betiente.

                      Boÿe Rasch                          A. Muller

(Afslutted 15de Julÿ 1788 side Justits Protocollen)


 1. No 2 - Cmus 1778 -  ½ Rdr. Jeg underskrivene Christopher Hansen
 2. Borger og Indvaaner i Rønne, tilstaaer og her-
 3. med vitterlig giør, at have solgt ligesom jeg hermed
 4. sælger skiøder og aldeeles afhænder fra mig og mine
 5. arvinger til Casper Henrich Kÿhn og hans arvin-
 6. ger et mig tilhørende grund beliggende i Sønder
 7. Qvarter, og bestaaende af 5 stolperum med hau-
 8. ge plads grændsende sig østen til Augustinus Hansen
 9. vesten til Ole Anchers Grund, norden til gaden, og
 10. synden til Hr. Peder Olsen Valløes birke, ligesom
 11. det nu er og forefindes for den Summa 110 sldr., siger
 12. ethundrede og tie sletdaler. Thi declarerer jeg mig
 13. og mine arvinger ingen ydermere lod, deel el-
 14. ler rettighed at have til fornævnte grund og plads, den
 15. bemeldte Casper Henrich Kÿhn som mig nyttigt og veede-
 16. lig betalt, og som det nu er og forefindes maae
 17. giøre sig det saa nøttig som han kan, siden jeg
 18. derfor som meldt haver annammet og befun-
 19. net nøjagtig betaling, dets til bekræftelse ha-
 20. ver jeg dette skiøde egenhændig underskrevet og
 21. kun inden Rønne Bye Tings Rett læses. Tillige har
 22. jeg formaaet disse tvende mænd med mig til vit-
 23. terlighed at underskrive. Rønne den 18de Januarÿ
 24. 1778. –
                                  Chistopher C.H.S. Hansen

Til vitterlighed underskriver.

Ole Andersen Smed                      Morten M.S. Larsen

Efter forordningen af 27de November 1775.
bliver hermed attesteret, at ved dette Kiøb er
ingen kiøbe Contract været oprettet.

Christopher C.H.S. Hansen,                       Casper Henrich Kiøn

Lydelig læst og tinglyst inden Rønne Byeting
Tirsdagen den 28de April 1778, som Tingbogen
for 1749 udviser, Testerer Rettens betiente

Boÿe Rasch                            A. Müller


1787 Folketælling, Bornholm, Vester, Rønne Købstad, Scharpegade, 14,
Elisabeth Caspers, 42 år, enke, betler
Herman? (Jochum) Christian, 9 år, ugift, søn, betler
Jacob Ernst, 6 år, ugift, søn, betler
Hans Rasmussen, 40 år gift, hos bemeldte enke til huus?, Betler
Signa Rasm, 42 år, gift, hustru, Betler
Lars Hansen, 10 år, ugift, søn, betler 
Kirstina, 6 år, ugift, datter, Betler

1801 Folketælling, Vester, Rønne Købstad, No. 2 Sønder Kvarter, No 14 Skarpegade, F1
Casper Kÿnds Enke, 60 år, enlig lever af at sye og spinde
Jacob Ernst Kÿnd, 19 år, ugift, hendes søn, lever ved sejlads


Rønne Byfoged: Skifte den 7. nov. 1781 Casper Kyhn: 
Farbror Hans Peter Kyhn bliver værge for Caspers 2 sønner.

Her er en igangværende tydning - blækket i dokumentet er med tiden blevet lysegult og er umuligt at kopiere eller scanne, så det må læses med lup på Landsarkivet - jeg kan klare en time ad gangen - så det kommer til at tage rigtig lang tid.

linie nr.

side 52 b.

1

Anno 1781 den 7d November indfandt sig skifterettens be-

2

tiente her auditeur og byefoged Rasch og Byeskriver Müller

3

 med sig husmande Rønne Byes avored-nde vurderingsmænd --

4

ctes Peter Rasch og Hans Henrik Leegaard her udi Byens

Søndre qvarteer i Skarpegaden udi nr. 14, hos enken Lisa-

6

beth Margrethe Svendsdatter hvis mand Casper Kÿhn er ved

7

døden afgaaed den 26. Sept. For ektemanden af-

8

døde af Registers og vurdere hvad han sig havde efterladt som i sin tiid

9

vuderlig skifte naar Boets beviisligen gield

10

 ---ist bliver arvinger kan komme til deling

11

imellem hans efterladte enke, og deeres i ægteskabet

12

sammen avlede børn, som er 2d sønner ----- den

13

ældste ved navn Jochum Christian Kyhn gl. 3 aar

14

den anden søn Jacob Erenst Kyhn gl. ½ aar, hvis

15

saa enken blev tilholdt rigtig at angive deres til

16

henmed sterboe, og blev saa -foretaget som følger

17

I stuen:/ Lidet gl. firekantet bord med stang - 1 rdl.

linie nr.

side 53 a

1

1 gl. læder ovnetrukken bog stinlfen 2 gl. spinde stoele med gulen bund og - 1 mark

2

1 gl. -ynd pue hver for 1 m.-  1 blaat skrin 

3

R--s med lia laag for 1 Rd. 4 s. - 1 liden -----  brug som speil med 8 s.

7

med kappe samt de 

9

1 gl. grün lindet bogser pude dyne, 2 dito sengeklæder

12

satte de tin hey - estra ind

13

til endeligt skifte for at saavidt boet kunde tilsæ - -

14

1 gryde - 1 spand

15

1 koobber kiedel

16

hienqvæ - - med

37 Vurderingsmænd Rasch

38

Anno 1781 den 12d december indfandt sig

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
Cancellie Raad og Skiftefoged Rasch og Byeskriver Mulle med
sig havende foranført Wurderingsmænd -----? med
Tillysning og indkaldelse at holde skifte og deling af til
afgl. Casper Henrik Kÿhn og efter at Bonds gield er
fradragen Undtagen de det øvrige at R----- til de-
ling imellem Enken Margrethe Elisabeth Svendsdaatter 
som til L----- havde formaaet Morten Larsen i Rønne
og den Sal. Mands med Enken Sammen aulede 2de sønner
neml. den Eldste Joicum Christian Kÿhn 3 aar gl. og den
yngste Jacob Erenst Kyhn gl. ½ aar, for disse 2de børn
blev anmodet til ----- Farbroderen Hans Peter Kyhn
som modtog og blev da Foretaget som følger D-t-  forher
-- huus og Plads 95 Rd. 3m.4s.
Midr-e efter -------- -idst-s ikke til -----indtægt.
------ da anført Børns Gield               Peder 
Hansen Rÿtter 2m. i Østerm---- Pandt Obliga-
tion dat. 20. Junii    20.janii 1778 Cli-> Tinglyst 28. april
efter----- 1. prioritet i Huus og Plads 70 rd.

side 53b

linie 1

Hvilke salarium skifte forvalteren og Bÿeskriver

2

--fant Mæieder i betragtning af enkens fattigdom

3

eftergaar enken til hielp til hendes

 - opfødte børn i haab enkens --v-ige 

5 

også skulle findes medlidende i det ------

 6  Lade papiir til skiftebrevet 1 m. 8 s. udgift 95 rd. 2 m. 8s.
 7  Hvad angår indtægten bliver til ----- 12 rd.
 8  Enken tilgode ------ Creditorene -------udlagt
 9  for Deres fordringer neml. den Prioriterede i huus - 
10  og Plads og de øvrige i løsøre godset. og saae-
11  ledes blev dette skifte sluttet. Atum et Supra

B. Raasch og A. Muller - Vurderingsmænd I.P.Raasch og H.H: Leegaard, lietnandt og Langverge og Jørgen Morten MLS. Larsen, Hans Peter Kiøn